Voorwaarden

Lees onderstaande voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

 • De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn.
 • Na een getekende offerte ligt de overeenkomst vast. Bij afzegging na akkoord van de offerte betaalt u een boete van 20% in verband met het reserveren van de datum. Bij afzegging binnen drie maanden voor de afgesproken datum, dient 30% van het offertebedrag betaalt te worden aan Foto van jouw bruiloft. Bij afzegging binnen een maand voor de bruiloft dient 50% van het offertebedrag betaald te worden. Bij afzegging binnen een week voor de bruiloft dient het volledige bedrag te worden betaald.
 • Twee weken voor de geplande datum zal de factuur verstuurd worden. Deze dient voor 50% betaald te worden voor de bruiloft. De overige 50% vindt plaats binnen drie weken na de bruiloft, na het zien van de eerste previewfoto’s, maar altijd voor de levering van de foto’s.
 • In geval van ernstige omstandigheden (bijv. ziekte, overlijden familielid) waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf. Indien het bruidspaar dit liever zelf doet, wordt het aanbetaalde bedrag retour gestort.
 • Bestanden worden digitaal geleverd. Kwaliteitsgarantie wordt afgegeven tot afdrukken van max. 80 cm (langste zijde).
 • De fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen (25-30 per ingezet uur), waarbij fotograaf zorg draagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
 • Door het digitaal leveren van deze foto’s geeft Foto van jouw bruiloft het afdrukken uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt ze het beste laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voorkomen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen met het digitale bestand. Foto van jouw bruiloft is hier niet voor aansprakelijk. Wel kan Foto van jouw bruiloft je advies geven over waar je je afdrukken kunt laten maken. Ook is het mogelijk afdrukken en fotoproducten te bestellen via Foto van jouw bruiloft.
 • Foto van jouw bruiloft bewerkt haar beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. Foto van jouw bruiloft hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding.
 • Plaats je de foto’s op internet (denk aan Facebook, Twitter, blogs e.d.) dan is naamsvermelding verplicht.
 • Herdrukken, printen en ontwikkelen voor persoonlijk gebruik van de foto’s in familiekring is toegestaan. Ook gebruik op jouw persoonlijke Facebook-pagina of website is toegestaan. Voor overige publicaties (zakelijke websites, tijdschriften, insturen bij online wedstrijden en commercieel gebruik) dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan Foto van jouw bruiloft. Hier kunnen extra kosten voor in rekening gebracht worden, omdat er een particulier tarief is gerekend. Onder commercieel gebruik wordt o.a. verstaan weder- en/of doorverkoop, het gebruik van de beelden voor promotionele doeleilanden (denk bijv. aan artiesten die op uw bruiloft waren en dit vervolgens zakelijk gaan gebruiken).
 • Geleverde foto’s worden minimaal 1 en maximaal 5 jaar bewaard. Zorg er altijd voor dat je een backup maakt van je geleverde bestanden, bijvoorbeeld op je eigen pc of een externe schijf. Foto van jouw bruiloft is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Tegen betaling kun je wel een kopie opvragen binnen een jaar. Daarna op basis van beschikbaarheid.
 • Foto van jouw bruiloft kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio. Bij gebruik voor drukwerk zal altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de klant. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, geef dit dan vooraf aan.
 • De fotograaf behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.
 • Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan. Foto van jouw bruiloft kan zich hierbij beroepen op haar auteursrecht. Zie boven.
 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal ik deze binnen redelijke termijn oplossen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.